MOTORCLUB URK

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN DE MOTORTRAILER

Ingeschreven KvK te Lelystad nr. 39079356

Op de huurovereenkomst zijn uitsluitend van toepassing alle voorwaarden,
zoals hieronder in artikel 1 t/m 6 afgedrukt.

Artikel 1: totstandkoming en duur van de huur; huurprijs en borgsom

1.1 Bij het telefonisch of via email tot stand komen van een overeenkomst geldt de door de verhuurder in te roepen ontbindende voorwaarde, dat deze overeenkomst schriftelijk bevestigd dient te worden. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het bedrag zoals op de huurovereenkomst is overeengekomen. Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaald, eindigt de huurovereenkomst van rechtswege op de overeengekomen einddatum. Indien de verhuurder toestemming heeft gegeven het gehuurde eerder terug te brengen op een tijdstip waarop de verhuurder niet in staat is het gehuurde te ontvangen en te inspecteren, dan eindigt de huurovereenkomst daarmee niet op dat eerdere tijdstip, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 De huurder verplicht zich het gehuurde uiterlijk op de overeengekomen datum en het tijdstip, waarop de huurovereenkomst eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde adres van de verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlening van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door de verhuurder is toegestaan. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze standaardbepalingen.

1.3 De huurprijs van de aanhangwagen en accessoires wordt berekend volgens de geldende tarieven van Motorclub Urk bij het aangaan van de huurovereenkomst.

1.4 De huurder is de huurprijs bij vooruitbetaling verschuldigd. Bovendien eist verhuurder van de huurder een borgsom te betalen. De borgsom strekt verhuurder tot van al hetgeen verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst –al dan niet opeisbaar- van de huurder te vorderen heeft. Voorts is huurder gehouden tot schoonmaakkosten indien dat naar oordeel van de verhuurder noodzakelijk is.

Artikel 2: gebruik & teruggave

2.1 Voorafgaand aan het in ontvangst nemen van het gehuurde worden door verhuurder mondeling aanwijzingen en instructies verstrekt omtrent het gebruik van het gehuurde. Het gehuurde wordt in goede staat en in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen voorzien van accessoires, zoals omschreven in de huurovereenkomst, aan huurder ter beschikking gesteld.

2.1 De huurder wordt geacht het voertuig in onbeschadigde, goede staat te hebben ontvangen. Huurder zal het gehuurde als een goed huurder gebruiken.

2.2 Huurder is verplicht om het gehuurde voor het einde van de overeengekomen huurtermijn af te leveren – tenzij anders overeengekomen- op de locatie waar het gehuurde is opgehaald en in dezelfde staat waarin het gehuurde is ontvangen. Bij overschrijding van de afgesproken huurtermijn is de cliënt voor iedere dag die de overschrijding voortduurt aan verhuurder een vergoeding verschuldigd gelijk aan het geldende huurtarief onverminderd de vergoeding van schade –waaronder bedrijfsschade- van verhuurder als gevolg van de te late teruggave van het gehuurde.

2.3 Het doorverhuren of uitlenen aan derden is niet toegestaan. Tevens mogen aan het gehuurde geen veranderingen door de huurder- of in zijn opdracht- worden aangebracht, tenzij verhuurder hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

2.4 Voor of bij aanvang van de huurovereenkomst zal een huurcontract in tweevoud worden ingevuld en ondertekend door de huurder.

Artkel 3: aansprakelijkheid huurder/verhuurder

3.1 De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde ontstaan tussen het tijdstip waarop de huur is aangevangen, en het tijdstip waarop het gehuurde is geretourneerd. Voorts is de huurder aansprakelijk voor alle kosten direct of indirect- die het gevolg zijn van verkeerd en/of onoordeelkundig gebruik van het gehuurde, daaronder mede inbegrepen overbelasting van het gehuurde alsmede overtredingen welke wettelijk zijn vastgelegd in de wegenverkeerswet en/of wetboek van strafrechten.

3.2 Huurder is voorts aansprakelijk voor alle schade die met het gehuurde tussen de in 3.1 genoemde tijdstippen aan derden is toegebracht en is gehouden tot voldoening van boetes en/of heffingen die het gevolg zijn van het gebruik van het gehuurde gedurende genoemd tijdvak. De huurder zal verhuurder zoveel nodig vrijwaren tegen alle aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van het gehuurde gedurende het in 3.1 genoemde tijdvak.

3.3 De huurder is verplicht bij onbeheerd en/of buiten gezichtsveld van huurder achterlaten van het gehuurde, deze door middel van het meegeleverde disselslot te beveiligen tegen diefstal door montage van genoemd slot op de aan de trekkende auto aangekoppelde aanhangwagen. Bij diefstal van gehuurde welke niet van disselslot was voorzien, zoals op bovenbeschreven wijze bevestigd, zal doorberekening van de economische waarde van de aanhangwagen (inclusief accessoires) plaatsvinden. Voorts is huurder aansprakelijk voor ontstane bedrijfsschade voor verhuurder die voortvloeit uit bovenstaande.

3.4 De huurder verklaart door ondertekening in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en deugdelijke auto WA verzekering voor zowel auto als trekkend voertuig. Huurder aanvaardt alle gevolgen als schade, gevolgschade en boetes voor eigen rekening indien aan bovenstaande niet is voldaan. Huurder vrijwaart verhuurder volledig van te lijden schade Ten gevolge van niet aan bovenstaande voldoen.

3.5 De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade en/of ongemakken van de huurder ten gevolge van vertraging in de aflevering van het gehuurde, defecten aan het gehuurde of als gevolg van andere oorzaken en de huurder vrijwaart de verhuurder voor de in dit artikel bedoelde aanspraak van derden. De verhuurder is voorts niet aansprakelijk voor fouten en/of incorrect verstrekte informatie, ook indien opzet en/of grove schuld kan worden verweten.

Artikel 4: reparaties en schade

4.1 Alle reparaties aan het gehuurde zijn voor rekening van huurder, tenzij deze het gevolg zijn van normale slijtage. Lekke banden worden in dit verband niet tot normale slijtage gerekend. Het is huurder niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van verhuurder reparaties aan het gehuurde te (doen) verrichten.

4.2. Alle schades aan het gehuurde dienen door de huurder onmiddellijk telefonisch via het
telefoonnummer 06- 52612861 te worden gemeld met vermelding van alle relevante gegevens.

Artikel 5: verzekering

5.1 De huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijk WA verzekering voor het voertuig waarmee de huurder het gehuurde voortbeweegt. In geval van opzet of grove schuld of indien er sprake is van een in deze huurvoorwaarden genoemde artikelen en of overtredingen hiervan blijft huurder volledig aansprakelijk voor alle schade en/of gevolgschade aan het gehuurde.

5.2 De huurder is gehouden om desgewenst op eerste verzoek van de verhuurder afschrift(en) van de desbetreffende polis(sen) en andere relevante bescheiden (groene kaart) ter inzage te verstrekken.

5.3 De kosten van het laten terugbrengen van de trailer in geval van een niet direct op te lossen technisch mankement zijn nimmer op de verhuurder te verhalen. Daarom wordt voor het buitenland aangeraden een internationale Reis- en Kredietbrief met Aanhangwagensupplement bij de ANWB te nemen.

Artikel 6: annulering

6.1 Indien u het noodzakelijk acht de door beide partijen gesloten overeenkomst te annuleren, en wanneer deze niet vallen onder de voorwaarden van een annuleringsverzekering, dient u de volgende regels in acht te nemen en de daaruit voortvloeiende kosten voor uw rekening te nemen.

6.2 Annulering dient u, na telefonische melding, binnen 48 uur schriftelijk te bevestigen.

6.3 Bij annulering tot 12 weken voor huurdatum: u bent 20% van de huursom verschuldigd aan Motorclub Urk.

6.4 Bij annulering vanaf de 12e week tot de 6e week voor huurdatum: u bent 50% van de huursom verschuldigd aan Motorclub Urk.

6.5 Bij annulering vanaf de 6e week voor huurdatum: u bent 90% van de huursom verschuldigd aan Motorclub Urk.

6.6 Bij annulering in laatste week tot op de dag van huren of later bent u de volledige reissom verschuldigd aan Motorclub Urk.

Artikel 7: bijzondere bepalingen

7.1 De huurder is steeds gehouden om alle redelijke aanwijzingen van verhuurder stipt op te volgen en verhuurder zo nodig in staat te stellen om het gehuurde te vervangen door een gelijkwaardig voertuig.

7.2 Indien huurder in gebreke is met enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst jegens verhuurder, is verhuurder gerechtigd om onmiddellijke teruggave van het gehuurde te verlangen en/of het gehuurde zo nodig eigenhandig terug te nemen, in welk geval de huurovereenkomst na teruggave c.q. terugname van het gehuurde geacht wordt tussentijds te zijn beëindigd zonder dat een en ander aan de huurder aanspraak geeft op reductie of restitutie van de huurprijs en bijkomende vergoedingen. Indien tijdens de looptijd van de huurovereenkomst blijkt dat de huurder de verplichtingen voortkomend uit de huurovereenkomst niet op tijd of niet ten volle nakomt of wanneer er zich tussentijds omstandigheden voordoen, waarvan de verhuurder bij aanvang van de overeenkomst niet op de hoogte was: bij overlijden van de huurder, indien de huurder een rechtspersoon of v.o.f. is in ontbinding, bij onder curatele stelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van de huurder, bij vestiging in het buitenland van de huurder, bij vordering van overheidswege van het gehuurde dan wel bij beslag op het gehuurde, alsmede indien de WA en/of casco autoverzekering van de huurder wordt opgezegd, volgt ontbinding van de huurovereenkomst, zonder dat hiermee de financiële verplichtingen van de huurder jegens verhuurder zijn afgedaan.

7.3 Huurder is verplicht tot vergoeding aan verhuurder van alle gemaakte en/of te maken gerechtelijk en/of buitengerechtelijke kosten in verband met de handhaving of uitoefening door verhuurder van haar rechten uit hoofde van deze overeenkomst. In geval verhuurder bij handhaving of uitoefening van deze rechten derden inschakelt, bedragen deze kosten ten minste de werkelijke kosten van het door de huurder aan verhuurder verschuldigde bedrag te vermeerderen met omzetbelasting. De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling contant te geschieden bij inlevering van het gehuurde of na verval van de huurtermijn.

7.4 Huurder verplicht zich naam en/of adreswijzigingen binnen 7 dagen nadat zij zich hebben voorgedaan schriftelijk per aangetekend schrijven aan de verhuurder mede te delen.

7.5 Indien de huurovereenkomst met meer dan een persoon wordt gesloten zijn alle ondertekenaars hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst.

7.6 De verhuurder is ten alle tijden gerechtigd het gehuurde blijvend te vervangen door een object van hetzelfde type. Bij vervanging van het gehuurde blijven de bepalingen in deze huurovereenkomst onverminderd van kracht.

7.7. Indien enig beding uit deze voorwaarden niet rechtsgeldig is, tast dit de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. In zodanig geval zal het betreffende beding en/of artikel geacht worden te zijn vervangen door een rechtsgeldig beding dat zoveel mogelijk tot hetzelfde resultaat leidt.

7.8 Indien de persoon die deze huurovereenkomst heeft ondertekend de rekening van de ingevolge van deze overeenkomst door de huurder aan de verhuurder verschuldigde bedragen verwijst naar een ander persoon, firma of organisatie die vervolgens in gebreke blijft inzake betaling, zal de ondertekenaar bedoelde rekening op eerste verzoek van de verhuurder in zijn geheel voldoen.

7.9 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

7.10 Het is de verantwoordelijkheid van de verhuurder dat hij voor de te vervoeren middelen de juiste afmeting aanhangwagen kiest.

7.11. Het kentekenbewijs dient de huurder tijdens de huurperiode zorgvuldig te bewaren.

7.12. Bij ondertekening van het huurcontract heeft huurder de algemene huurvoorwaarden gelezen en gaat hiermee acoord.

VERGOEDINGEN VAN SCHADES OF VERMISSINGEN

Disselslot € 79,00 Breeklijn € 4,,95

Achterlicht € 35,00 Zijlichten € 12.95

Span band € 3.95 Wiel sierdop € 10,00

Verloopstekker € 10.00 Stekker compleet € 42,00

Reservewiel € 110,00 Wielklem/steun € 125,00

Kentekenbewijs € 35,00 Oprijgoot € 145,00

Reclamebord € 25,00 Spatbord € 59,00